Medicin och biomedicin

Tidskriftsartiklar, sökverktyg och fulltextsamlingar

Medicin

PubMed - Den största medicinska och biomedicinska databasen fritt tillgänglig.

Svensk MeSH - Översättning till/från svenska av den amerikanska MeSH-terminologin

Entrez - en mängd sökverktyg för biokemi, molekylärbiologi, genetik, mm, mm

SveMed+ - Databasen SveMed+ produceras vid Karolinska institutets bibliotek. Den innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området. Förutom biomedicin bevakas patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård
Täcker litteraturen fr.o.m.: 1977- .

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper (SMKH) - Med små och mindre kända handikappgrupper avses ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare.

Kunskapsguiden
För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten
​Uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa

Evidensbaserad medicin

CRD Databases - produceras av Centre for Reviews and Dissemination, University of York, York, UK, och som söker i:

   DARE - Database of Abstracts of Reviews of Effects, Kvalitetsbedömda. Systematiska översiktsartiklar om effektivitet och organisation i hälso- och sjukvården.

   HTA - Health Technology Assessment (HTA) Database. Pågående och avslutade projekt om värdering av hälso- och sjukvårdsteknologi i en vid betydelse. 

   NHS EED - NHS Economic Evaluation Database. Strukturerade sammanfattningar av artiklar om ekonomiska utvärderingar av hälso- och sjukvården.

Publikationer / SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder.
 
PubMed Health
provides summaries and full texts of selected systematic reviews
 
TRIP database
samsöker flera databaser och resurser
NHS Evidence

Medicinhistoria

Medicinhistoriska databasen - Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren. Olika typer av berättelser från läkare och andra tjänstemän bildar utgångspunkter för databasen och till dessa kommer att länkas en rad uppgifter av biografisk, bibliografisk och geografisk karaktär. Ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, ArkivData i Norrköping samt Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.

Svensk Medicinalhistorisk bibliografi - Ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m.m inom området svenskt medicinalväsen
Täcker litteraturen fr.o.m.: 1663-1967.

Arbetsterapi

OT Seeker. Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence. Sammanfattningar av evidensbaserade, systematiska översiktsartiklar inom arbetsterapi.

Rehabdata - REHABDATA från the National Rehabilitation Information Center/USA - litteraturdatabas som täcker handikapp och rehabilitering sedan 1956- .

Sjukgymnastik

PEDro. The Physiotheraphy Evidence Database. Sjukgymnastik- evidensbaserad, systematiska översikter.

Toxikologi

TOXNET - Toxikologi, farmakologi, mutagenicitet. Ett flertal databaser för både faktauppgifter och litteraturreferenser.

Google Scholar

Google Scholar Search