Rättspraxis

Om rättspraxis

Rättspraxis - tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.
Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen.
Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat.

Rättsfallssamlingarna (tryckta)
Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I) med Högsta domstolens domar
Rättsfall från hovrätterna (RH)
Regeringsrättens årsbok (RÅ) fr o m 2011 Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Rättsfallsreferat från kammarrätterna
Ett urval av äldre rättsfall (1916-1981) från hovrätterna finns i Svensk Juristtidning (SvJT).