Förarbeten

Om förarbeten

Vilka förarbeten hör till en viss lag?
I databasen SFS i tryckt format presenteras lagtexten i den ursprungliga versionen då den trycktes på papper. Längst ner på lagtextens första sida finns en fotnot som anger vilka förarbeten som hör till den lagen.
I propositionen finns vanligen rubriken Ärendet och dess beredning. Under den rubriken står det vilken eller vilka utredningar som propositionen bygger på.

SFS-registret anger också vilka förarbeten som låg bakom grundförfattningen & ändringsförfattningarna. Motsvarande information finns i  InfoTorg och JUNO.
Upplysningar om vilken SOU/Ds som hör till lagen finns i de inledande avsnitten i propositionen.

Har ett visst förarbete lett till färdig lagstiftning?
Sök i Riksdagens databas på ett visst förarbete och få information om hur långt lagstiftningen har kommit. Vill du t ex veta om en viss utredning (SOU/Ds) lett till någon proposition sök på utredningens nummer bland propositionerna.

Var hittas remisssvaren?
Remissyttranden kan vara sammanställda i en Ds, SOU eller Prop, de kan också finnas på Regeringens eller på den respektive remissinstansens webbplats. De kan alltid begäras ut från Regeringskansliets registratorer.

  Mera om Att hitta i Riksdagstrycket.