En genomarbetad sökteknik i noggrant utvalda sökverktyg är avgörande för ett bra sökresultat. Det kräver både noggrannhet och struktur. Centralt är vilka sökord som används och hur man arbetar med dem, genom att använda finesser som att söka på delar av ord med trunkering, eller genom att ange att vissa ord skall utgöra en fras. Sökorden grupperas genom att skapa block och blocken kombineras sedan med booleska operatorer.

Frågeställning

Frågeställningen måste vara fokuserad och strukturerad. Den ligger till grund för inklusions- och exklusionskriterier och avgör hur sökstrategin ser ut. Som exempel i denna guide kommer vi att använda frågeställningen:

Skyddar cykelhjälm mot ansiktsskador? 

 

Breda och smala sökningar

Man kan beskriva sökningar i termer av hur breda eller smala de är. Breda sökningar ("sensitive searches") fångar in mycket, med en risk att man kan få många irrelevanta träffar i sökresultatet. Smala sökningar ("specific searches") ger färre träffar, men kan innebära att man missar relevanta artiklar. En sökning för en systematisk översikt har som målsättning att sammanställa all tillgänglig forskning inom ett specifikt område, därför ska en systematisk sökning vara "sensitive".

 

Skillnaden mellan breda och smala sökningar.

Skillnaden mellan breda och smala sökningar. Figur 4.2

Källa: SBU 2020

Hitta söktermer

Det är viktigt att hitta alla användbara sökord, både fritextord och kontrollerade ämnesord. Många sådana sökord återfinns i nyckelartiklars olika delar. Nyckelartiklar är centrala artiklar inom det område man vill söka på. Kontrollera också om författarna eller utgivarna har angivit egna ämnesord till sina artiklar.

Vid användning av fritextord måste man vara noggrann med stavningsvarianter, som till exempel brittisk och amerikansk stavning, samt söka både på singular och plural.

color OR colour

categorize OR categorise

bicycle OR bicycles

Kontrollerade ämnesord sammanfattar olika synonymer med ett begrepp. Artiklarna i en databas indexeras med ämnesorden – de taggas - för att beskriva artiklarnas innehåll och göra dem lättare att hitta. När man ska söka i en databas som har kontrollerade ämnesord, som PubMed och Cinahl, är det bra att använda deras ämnesordslistor.

De kontrollerade ämnesorden hittar man oftast i särskilda avdelningar knutna till själva huvuddatabasen. De kan benämnas olika: t. ex. MeSH database, CINAHL Subject Headings, APA Thesaurus of Psychological Index Terms.

Ibland är terminologierna hierarkiskt uppbyggda, som denna trädstruktur ur ämnesordslistan Medical Subject Heading (MeSH) 

I vissa databaser inkluderas underordnade termer automatiskt om man söker på en generell term. Funktionen kallas då ofta Explode. I andra databaser måste man aktivt välja för att söka på underordnade termer. I ovanstående exempel skulle en sökning på facial injuries fånga in samtliga underordnade termer.

Trunkering, frassökning och närhetsoperatorer

Det finns olika söktekniker med vars hjälp man kan effektivisera sina sökningar. Hur de fungerar i olika databaser kan variera och påverka sökresultatet. Konsultera databasernas hjälpavsnitt för att göra rätt.

Några exempel på sådana tekniker är:

  • Trunkering – lägg en symbol, oftast en asterisk, efter ordstammen för att fånga in olika ändelser på ett ord, bicycl* ger träff på bl.a. bicycle, bicycles, bicyclist, bicyclists.
  • Frassökning – sätt citattecken runt begrepp som består av två eller flera ord för att tala om för databasen att dessa ord ska stå bredvid varandra, ”facial injuries”.
  • I vissa databaser, kan man även använda så kallade närhetsoperatorer vid fritextsökning. Med närhetsoperatorer anger man att två ord skall finnas inom ett visst antal ords avstånd från varandra, t.ex. face NEAR/5 injuries. En sådan sökning skulle hitta en artikel där det står "…like any other part of the face, the cheek is susceptible to injuries with the potential to…". Den sökningen skulle dock inte hitta artiklar där fler än fem ord finns mellan face och injuries, artiklar som därmed antas vara mindre relevanta.

Blocksökning och booleska operatorer

För att strukturera sökningen kan man dela in den i olika så kallade sökblock. Man bryter då ner sökfrågan i dess olika betydelsebärande delar och kombinerar dem med booleska operatorer.

För att göra detta kan man använda hjälpmedel, till exempel kan man inom klinisk medicin ofta tänka i former om vilken population (P) man tittar på, vilket problem man studerar (P), vilken intervention (I) man använder, vilken kontrollgrupp (C) som finns och vilket utfall (O) som tänkts. Denna struktur har således fått akronymen PICO.

Vid kvalitativa frågeställningar kan man använda sig av modellerna SPICE (setting, perspective, interest/intervention, comparison, evaluation) eller PEO (population, exposure, outcome).

Vår sökning kan illustreras med denna PICO-tabell, där alla sökord av utrymmesskäl inte tagits med.

Population/problem

Intervention

Comparison

Outcome

Cyklister

Ansiktsskador

Cykelhjälm

N/A

Skydd mot ansiktsskador

Bicycling, Biking…

Bicyclist, Bicyclists…

Bicycle, Bicycles, Bike…
 

Facial injury, Facial injuries…
 

Mandibular fractures, Maxillary fractures…
 

Face, Eyes, Jaw…

Injuries, Wounds, Fractures…

Head protective device, Head protective devices

Helmet, Helmets

       ----

Injury prevention

Accident prevention

Risk reduction

Reduced risk

Protection, Protective

Effect, Effects

 

Observera att man inte alltid kan fylla i samtliga kolumner i en tabell. I exemplet ovan har vi ingen kontrollgrupp. I själva sökningen är det inte heller säkert att man använder alla sökblock.

Kombinationen av blocken sker sedan med de booleska operatorerna  AND, OR resp. NOT. Operatorn AND gör att en post måste innehålla alla termerna för att sökningen ska hitta den. Om söktermer kombineras med OR hittar sökningen poster där någon av termerna förekommer. Operatorn NOT utesluter poster där en viss term används. Den bör användas med försiktighet, då du kan riskera att utesluta artiklar som handlar om något intressant, till exempel i artiklar som både innehåller det intressanta och det du vill utesluta.

Booleska operatorer 

 

Var noga med parenteser. De använder man för att instruera databasen hur den ska prioritera mellan blocken. Parenteserna visar vilka ord som hör ihop och att de först ska sökas för sig inom respektive parentes och sedan kombineras med övriga block. Många databaser sätter ut dem automatiskt när man söker i deras formulär men ibland måste man själv sätta ut dem korrekt.

(bicycling OR bicyclist OR  bicycle OR biking) AND (helmet OR head protective device) AND ...

Man kan också söka varje block för sig och kombinera i efterhand via databasens sökhistorik.

Något att ta hänsyn till är att databaser skiljer på olika typer av information genom att gruppera dem i olika fält. Det är skillnad på författarnamn, ord i titel och abstract, och ämnesord (de finns i olika fält). Se exemplen nedan från databasen PubMed där fritextorden sökts i fält för Title och/eller Abstract, och det kontrollerade ämnesordet bicycling söks i fältet för MeSH-termer. 

Query box fritext

Query box MeSH-termer

Filtreringsmöjligheter

I databaser finns olika begränsningsalternativ eller filter. Vanliga sådana är tid, språk och publikationstyp. Ämnesspecifika databaser har ofta speciella begränsningsalternativ inom sina områden. I databaser inom medicin kan man ofta begränsa till patienters ålder, kön, och till speciella studietyper som kliniska prövningar.

I systematiska översikter ska man vara försiktig med att begränsa sin sökning enbart med fasta begränsningsalternativ. Om man ändå väljer att göra begränsningar, använd databasens filter och sök också med kontrollerade ämnesord och fritextermer för att fånga samma aspekt.

Boka sökhjälp för forskare

Som forskare eller doktorand vid LiU har du möjlighet att konsultera en bibliotekarie, exempelvis när du ska göra en systematisk litteraturöversikt. Utifrån din specifika problemställning diskuterar vi tillsammans frågor som exempelvis rör:

  • val av databaser och sökverktyg
  • val av söktermer
  • utformning av söksträngar
  • dokumentering av sökprocessen
  • hantering av sökresultat

Boka sökhjälp genom detta formulär:
Sökhjälp för forskare