Förutom att det är praktiskt att för egen del dokumentera sina sökningar under arbetet med en litteraturöversikt, är det viktigt att i den färdiga publikationen inkludera dokumentation av sökprocess, metodik och resultat. Sökmomentet är kritiskt i alla arbeten av systematisk karaktär. För de slutsatser som dras är det viktigt att sökprocessen och metodiken är så transparent beskriven att sökningen är reproducerbar.

Vad bör ingå i sökdokumentationen?

 • Vilka sökord som används och hur de kombinerats (söksträngar). Nedan finns ett exempel på sökkombinationer för en sökning med två block i PubMed men där inte alla tänkbara söktermer tagits med av utrymmesskäl.
 • I vilka databaser man sökt och när
 • Vilken databasvärd man använt
 • Eventuella avgränsningar som gjorts vad gäller tidsperiod och publikationstyper
 • Eventuella kompletterande sökmetoder som använts, till exempel citeringssökning eller vidaresökning utifrån referenslistor
 • Vilka inklusions- och exklusionskriterier som använts för det slutgiltiga urvalet
 • Sökresultat och slutgiltigt urval
 • Eventuella felkällor och bias som beror på brister i databaserna är viktigt att beskriva i sökdokumentationen.

Exempel på tabell över sökdokumentation men där alla sökord av utrymmesskäl inte tagits med:

Skyddar cykelhjälm mot ansiktsskador?

 

Flödesscheman

Ett sätt att ge en övergripande bild av sökprocessen är att använda ett flödesschema. PRISMA:s flödesschema är en vedertagen standard för hur ett sådant kan vara utformat. I flödesschemat förtydligas skillnaden mellan sökresultat och det slutgiltiga urvalet baserat på inkluderings- och exkluderingsskriterier.

 

Boka sökhjälp för forskare

Som forskare eller doktorand vid LiU har du möjlighet att konsultera en bibliotekarie, exempelvis när du ska göra en systematisk litteraturöversikt. Utifrån din specifika problemställning diskuterar vi tillsammans frågor som exempelvis rör:

 • val av databaser och sökverktyg
 • val av söktermer
 • utformning av söksträngar
 • dokumentering av sökprocessen
 • hantering av sökresultat

Boka sökhjälp genom detta formulär:
Sökhjälp för forskare