Välkommen

Välkommen till ämnesguiden för Historia. Tanken är att guiden ska hjälpa studenter, lärare och forskare att finna vägar till information inom ämnet, både det som vi har tillgång till via licenser men även fria resurser.

Här hittar du information om: Historical abstracts; Svenska referensdatabaser; Riksarkivets resurserRiksdagstryck, SOU och äldre statistikDagstidningar; Databaser från LiU e-press; Andra svenska databaser, digitala arkiv och sökgränssnitt; Allmänna internationella databaser; Andra internationella resurser av intresse; Uppsatsdatabasen

Historical abstracts

Historical Abstracts
Från och med 2012 prenumererar vi på databasen Historical Abstract. Licensen ger oss rätt till max 3 samtida användare och att läsa de fulltexter som finns i databasen. Databasen indexerar mer än 2300 tidskrifter på mer än 40 språk från 1955 och framåt. Av dessa är drygt 330 i fulltext. Dessutom finns det också drygt 100 böcker i fulltext.

Svenska referensdatabaser

Svensk historisk bibliografi
Den digitaliserade formen av den tryckta upplagan är nu komplett och omfattar åren 1771-2010. Här indexeras böcker och samlingsverk, artiklar från tidskifter, årsböcker och samlingsverk, samt recensioner av böcker som ingår i bibliografin. Materialet omfattar såväl akademisk som amatörforskning. Alternativ sökväg  Svensk historisk bibliografi.

Artikelsök
Svenska tidnings- och tidskriftsartiklar från 1979 och framåt. Kultur-, samhälls- och debattartiklar dominerar. För tidigare material hänvisas till de tryckta versionerna.

DiVA
DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 lärosäten.

Retriever
Arkiv för ca 300 svenska och norska dagstidningar, tidskrifter och fackpress. De allra flesta referenser ger också artikeln i fulltext.

Svensk medicinalhistorisk bibliografi
Svensk medicinalhistorisk bibliografi omfattar ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m m inom området svenskt medicinalväsen under åren 1663-1967.

SwePub
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Man kan söka bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar mm.

Riksarkivets resurser

Riksarkivet innefattar Krigsarkivet, Slottsarkivet samt de sju Landsarkiven. Förutom den mängd arkiverat material på de olika arkiven hittar du här också en stor mängd digitaliserat material från både stora och små samlingar. Det digitaliserade materialet är fritt tillgängligt.
Nationell arkivdatabas, NAD, hjälper dig att hitta arkiv och vad dessa innehåller, dess tillgänglighet mm.
Digitala forskarsalen är den viktigaste ingången för att söka och läsa det digitaliserade materialet.
Kyrkoarkiven är digitaliserade från början, ibland så tidigt som sent 1600-tal, t o m nutid. Dock finns det en 70-års gräns som gör att volymer med uppgifter yngre än 70 år inte kan publiceras. Husförhörslängder, längder överfödda, döda, vigda, in- och utflyttade är digitaliserade för alla församlingar, men mindre använda längder är inte det.
Svenskt Diplomatarium, SDHK, - Uppgifter om svenska brev eller brev rörande Sverige fram till 1540 finns samlade i diplomatariets register Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK). Registret omfattar uppgifter om närmare 44.000 brev och medger en rad olika sökmöjligheter, bl.a. på personer, orter, datum och viktiga sakuppgifter. På Vallabiblioteket finns Svenskt diplomatarium även i tryckt form.

Riksdagstryck, SOU och äldre statistik

Riksdagens dokument 1971-
Med hjälp av dokumenten kan du följa arbetet i riksdagen. Riksdagens arkiv och registratur bevarar och tillhandahåller allmänna handlingar. I diariet på riksdagens webbplats kan du söka efter registrerade ärenden. Via öppna data får du tillgång till dokumenten i andra format.

SOU-sök
Fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 och fram till idag.

Svenskt Riksdagstryck 1521-1970
Riksdagtrycket från Ståndsriksdagen och Tvåkammarriksdagen finns nu digitaliserat och sökbart i fulltext i två olika ingångar här.

Äldre statistik
Här hittar du äldre statistik och längre tidsserier som Statistiska centralbyrån digitaliserat, bl a serien Historisk statistik för Sverige.

 

På Vallabiblioteket, plan 1 i Studenthuset, har vi det svenska riksdagstrycket från 1627 fram till idag i tryckt form för den som föredrar det, dock med en del luckor.

Dagstidningar

Nya Lundstedt Dagstidningar
Ett sökformulär från Kungliga Biblioteket där man kan söka fram information om svenska dagstidningar under perioden 1900-2022, t ex utgivningstid eller politisk tendens.

Svenska dagstidningar från Kungliga biblioteket
En söktjänst för digitaliserade svenska dagstidningar där du kan söka i hela beståndet, från start till nutid, På grund av upphovsrättsliga skäl kan man bara läsa den digitaliserade sidan efter att 115 år passerat, övrigt läses på Kungliga biblioteket i Stockholm.
Fr o m 2018 kommer det på Linköpings universitetsbibliotek att finnas en dator på Vallabiblioteket och en dator på Campus Norrköpings bibliotek där hela beståndet går att läsa.

Digitaliserade finska tidningartidskrifter, småtryck mm
Digi - Nationalbibliotekets digitaliserade samlingar, tillhandahåller en stor del av sina digitaliserade samlingar fritt tillgängligt För tidningar och tidskrifter oftast från startår t o m 1929. Bland övrigt material finns bl a kartmaterial från 1500-talet t o m första hälften av 1900-talet.

Andra svenska databaser, digitala arkiv och sökgränssnitt

Arken
Arken är en söktjänst för Kungliga bibliotekets personarkiv, enskilda arkiv och utvalda samlingar. I Arken söker du information om personarkiv, dvs. efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer och forskare,
enskilda arkiv, dvs. efterlämnade handlingar från föreningar, organisationer och släkter samt utvalda samlingar - däribland särskilda boksamlingar och arkivmaterial som inkommit i samband med filmdonationer

Arkiv digital
Arkiv digital är en betaltjänst som har digitaliserat svenskt kyrkoboksmaterial, domböcker, generalmönstringsrullar och en stor mängd andra typer av arkivmaterial intressanta för släktforskare och historiker.

DagDok
DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och är en bra hjälp att hitta originaldokument och rapporter från FN's olika organ. Den visar ämnesvis vägar till fulltextmaterial på FN's officiella sidor, ger referenser och kataloginformation mm. Den ger också bakgrundsinformation i form av historik, organisation och även en lista över FN-förkortningar.

Demografiska databasen
Flera databaser och sökmöjligheter för att få uppgifter om befolkning i Sverige historiskt, bl a Tabellverket och Folkmängd 1810-1990 som båda kan sökas fritt. 

emuseumplus
En samlingsdatabas från Livruskammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv med 40 000 fria bilder. Du hittar bl a information om museernas samlingar, bilder av föremål och museimiljöer och de personer som har tillverkat, ägt och använt föremålen. Det finns bland annat måleri, vapen, möbler och dräkter men också räkenskaper, böcker och vardagsföremål. 

FMIS Fornsök / Fornreg
Detta är en del av Kulturmiljösök, men det går alldeles utmärkt att söka i direkt. Här kan man hitta information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Dessutom finns det uppgifter om runstenar, hällristningar, gruvor, torp och avrättningsplatser. Tidsspannet sträcker sig från äldsta stenålder fram till 1900-talet.
Under hösten 2018 kommer informationen i Fornsök etappvis att flyttas till den nya databasen Fornreg. Det kan därför under en övergångsperiod vara lönt att titta i båda.

Folke Bernadottesamlingarna
Folke Bernadottesamlingarna är ett digitalt arkiv om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser. Det drivs av Folke Bernadotteakademin och är i första hand tillgängligt inom LiU's IP-domän. "Folke Bernadottesamlingarna tillgängliggör den stora mängden arkiverad dokumentation kostnadsfritt i ett gemensamt digitalt arkiv. Samlingarna ska vara åtkomliga vid datorarbetsstationer vid intresserade bibliotek, lärosäten, departement och myndigheter. Antalet dokument uppskattas överstiga 1,5 miljon. Uppbyggnadsfasen förväntas pågå 2006-2009 och Samlingarna kommer att tillgängliggöras stegvis, med början under januari 2008. Samlingarna inkluderar dokumentation från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser med början i Mellanöstern 1956 och innehåller bland annat rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter, skrivelser och dagböcker".

Historisk monetär statistik i Sverige 1668-2008
Historisk monetär statistik i Sverige 1668-2008 är ett projekt från Riksbanken för att sammanställa historisk monetär statistik för Sverige 1668 (året då Riksbanken grundades) till idag och att publicera resultatet i en databas online. Några av tidsserierna kommer att göras tillgängliga ända tillbaka till medeltiden

Kringla
Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register, t ex Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. Det rör sig om allt från föremål i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar.

Kungliga bibliotekets digitala samlingar
Här hittar man bl a kartor och digitaliserad äldre dagspress.

Kulturarv Östergötland
Kulturarvsdatabas Östergötland är ett samverkansprojekt mellan Centrum för lokalhistoria på Linköpings universitet, Östergötlands länsmuseum, och med stöd av den östgötska kulturutredningen. Under fliken Databaser finns listat en mängd relevanta databaser.

Medicinhistoriska databasen
Medicinhistoriska databasen är nu åter på nätet, nu i regi av Linköping University Electronic Press. Medicinhistoriska databasen innehåller medicinhistoriska dokument från 1800-talet fram till tidigt 1900-tal, t ex Hälsovårdsnämndens protokoll, Inspektörsberättelser från hospitalen, Medicinalstyrelsens protokoll, Medikolegala rapporter (obduktionsprotokoll), Årsberättelser från lasarett och hospital, Årsberättelser från provinsialläkare och Överinspektörens årsberättelser för sinnessjukvården. Under 2006 kommer fler dokument att matas in.

Svensk lokalhistorisk databas
Det här är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa fritt tillgängliga via Internet. Bra informationssidor under "Värt att veta". Inläggningar pågår kontinuerligt, men är fortfarande i ett begynnelseskede.

Svensk mediedatabas 
Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och datorspel, liksom smalfilmer från filmarkivet i Grängesberg.
SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material. Bland annat finns en nästan fullständig förteckning över svenska skivor från slutet av 1800-talet och framåt. KB arbetar löpande med att komplettera databasen både med historiskt och dagsaktuellt innehåll.
I dag finns information om över åtta miljoner timmar audiovisuellt material i SMDB.

Genvägar

Allmänna internationella databaser

Academic Search Complete
Academic Search Premier är en allmän databas som ger dig referenser till artiklar från över 8000 tidskrifter, varav ca 4500 tidskrifter ger tillgång till artiklarna i fulltext. En hel del av intresse för historia finns här.

Arts & Humanities Citation Index
En annan allmän databas, endast med referens- och citeringssökning, inom humaniora som kan vara av intresse för historia är Arts & Humanities Citation Index, med referenser från 1986-. Det är en av databaserna som ingår i ISI Web of Knowledge.

Scopus
En tredje databas med allt bättre täckning inom humaniora och historia är Scopus.

Google Scholar
Googles filter för att lyfta fram akademiskt användbart material. Här hittar man t ex en hel del vetenskapliga artiklar samt material som forskare själva lagt ut på sina institutioners sidor.

Andra internationella resurser av intresse

1914-1918 Online. International Encyclopedia of the First World War. (Fri resurs)

Dansk historisk bibliografi - drygt 150.000 poster registrerade, dock fortfarande med en del luckor.

Focus on film - en stor mängd filmklipp av historiskt intresse från National Archives.

Medieval Sources Bibliography: an annotated bibliography of printed and online primary sources for the Middle Ages 
"This database provides a searchable bibliography of texts—from private letters, wills, and household accounts to literary works, philosophical treatises, chronicles, court proceedings, church records, and a host of other documents—that were written in the Middle Ages and are now available in printed or online editions and translations". Materialet har fortfarande en tyngdpunkt relaterat till England, Frankrike och Irland, men material relaterade till andra delar av Europa matas också in.

Uppsatsdatabasen

Uppsatsdatabasen
Uppsatsdatabasen är en kontinuerligt uppdaterad databas med samtliga studentuppsatser, på alla nivåer och från olika inriktningar, skrivna på Enheten för Historia vid Linköpings universitet. Den sträcker sig tillbaka till institutionens startår 1968.
Om du vill läsa någon uppsats kan du först kolla om den finns publicerad i fulltext i bibliotekets sökformulär. Finns den inte i fulltext får du kontakta institutionen och fråga om de kan ordna en kopia till dig.