Inledning

Vetenskapliga litteraturöversikter i allmänhet syftar till att ge en bild av vad som redan har skrivits inom ett område, vilka forskningsmetoder som används, vilka teorier som utvecklats i förhållande till gjorda observationer eller för att ge exempel på praktiska tillämpningar utifrån vissa forskningsresultat (särskilt inom medicin).

En litteraturöversikt kan vara aktuell att genomföra i olika sammanhang som:

 • inledning till en  artikel, avhandling eller uppsats för att redogöra för tidigare forskning inom ett valt område
 • i en forskningsansökan för att visa på kunskapsbrister inom det område man avser fördjupa sig i
 • fristående översikt över kunskapsläget inom ett visst område
 •  grund för ett evidensbaserat policydokument

Syftet med denna guide är att introducera metoder för litteratursökning i samband med systematiska litteraturöversikter. Det finns många andra guider, en etablerad och grundligare manual på svenska är SBU:s Metodbok. 

Skillnader mellan olika översikter

Tre huvudgrupper av litteraturöversikter kan urskiljas:

 • Den traditionella litteraturöversikten kan se ut på en mängd olika sätt och bygger på strukturerade litteratursökningar. Den kan delas in i olika varianter som benämns med en varierande terminologi. Se en utförlig presentation hos Grant & Booth, 2009. 
 • Den systematiska litteraturöversikten som syftar till att söka än mer systematiskt och djuplodande utifrån en specificerad frågeställning för att identifiera relevanta studier och kritiskt granska och sammanställa dessas resultat i enlighet med de fördefinierade kriterier man har satt upp.
 • Metaanalysen använder statistisk metod för att sammanföra resultaten av en mängd kvantitativa studier inom ett visst område.

I tabellen nedan presenteras en jämförelse mellan traditionella respektive systematiska översikter.

Traditionell översikt

Systematisk översikt

Syfte

Uppnå bred förståelse för och beskriva ett forskningsfält

Tydligt specificerat syfte och mål utifrån specifik frågeställning

Omfattning

Brett fokus

Smalt fokus

Planering

Inget definierat tillvägagångsätt, tillåter kreativitet och utforskning

Transparent process med alla steg definierade

Identifiering av studier

Sonderande sökning, från en studie till en annan, ad hoc

Rigorös och omfattande sökning för att finna alla studier

Urval av studier

Målmedvetet urval

Fördefinierade kriterier för inkludering och exkludering av studier

Kvalitetsutvärdering

Baserat på forskarens bedömning

Checklista för att utvärdera studiernas metodologiska kvalitet

Analys och syntes

Diskursiv

I tabellform med korta sammanfattande svar

Metodologisk rapport

Inte nödvändigt

Måste presenteras för transparens

Källa: Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (2021), baserad på Jesson, Matheson & Lacey, 2011

Boka sökhjälp för forskare

Som forskare eller doktorand vid LiU har du möjlighet att konsultera en bibliotekarie, exempelvis när du ska göra en systematisk litteraturöversikt. Utifrån din specifika problemställning diskuterar vi tillsammans frågor som exempelvis rör:

 • val av databaser och sökverktyg
 • val av söktermer
 • utformning av söksträngar
 • dokumentering av sökprocessen
 • hantering av sökresultat

Boka sökhjälp genom detta formulär:
Sökhjälp för forskare