Exempel på metoder när du ska skriva uppsats

Svårt att veta vilken metod du ska använda i din uppsats? Nedan följer en lista på några metoder som har använts i doktorsavhandlingar från svenska lärosäten med inriktning på samhällsplanering, med en länk till respektive avhandling i fulltext. Se i synnerhet avhandlingens metodavsnitt för diskussion kring vald metod och hur den tillämpats i respektive undersökning.

Listan har sammanställts med avsikt att fungera som inspiration och ska enbart betraktas som exempel på metoder som kan användas. Den är på inga sätt uttömmande.

I menyn Metodlitteratur till höger hittar du länkar till några metod- och teoriböcker med fokus på samhällsplaneringsforskning.

Fall- och ortsstudier

Intervjustudier

Kritisk tolkande ansats

Autoetnografisk metod

Diskursanalys

Socialkonstruktivistisk ansats