Böcker och rapporter

Google Books Search

Stora bokhandlare på Internet kan ibland vara en hjälp att leta böcker. Amazon är en sådan bokhandel, som i vissa fall också gör det möjligt att läsa utdrag ur böcker.

Google har genom samarbete med förlag och stora bibliotek skannat in en stor mängd böcker. Vissa titlar är tillgängliga i sin helhet, andra är tillgängliga i delar. Sök i  Google Books nedan!

Google Book Search

Några exempel på offentligt tryck

Många myndigheter och intresseorganisationer har en mängd material på sina webbplatser. Några exempel:

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har på sidan Publikationer mycket material tillgängligt i fulltext

Socialstyrelsens hemsida finns ingångar till statistik, författningstexter, riktlinjer, diagnoskoder, fulltextpublikationer mm

Rapporter i fulltext från FORTE Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Bibliotekskataloger

Svenska bibliotekskataloger

Libris - svensk samkatalog för forsknings-, högskole- och universitetsbibliotek. Även en del folkbibliotek deltar.

Utländska bibliotekskataloger

British library catalogue

Library of congress catalog

WorldCat

E-bokssamlingar

NCBI Bookshelf - Några böcker i fulltext från National library of Medicine.

National Academies Press - Böcker och rapporter inom många ämnesområden.