Fulltextkällor

Många fulltexter finns hos respektive myndighet eller institut. Listat nedan är ytterligare källor till fulltexter.

Springer har släppt ett stort antal böcker som Open Access. Environmental OA Book Collection

 • European Environmental Agency ett organ inom EU som arbetar för att tillhandahålla tillförlitlig information om klimat och miljö. Under Publications finns rapporter ämnes- och tidsvis. 
 • Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringa och samhällsbyggande 

 • Fridtjof Nansens Institutt oberoende stiftelse som forskar kring internationell miljö-, energi- och resurshateringspolitik och -lagstiftning. Fulltexter finns under rubrikerna Research och Publications

 • HELCOM (Helsinki Commission)  Under Publications finns fulltexter om miljöskyddsarbetet kring Östersjön

 • JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik 

 • KTH avdelningen för Miljöstrategisk analys (fms) Under Publikationer finns de senaste publikationerna från avdelningen samt länkning till publikationsdatabasen DIVA

 • MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Rapporter och andra skrifter finns under Publikationer

 • Motala Ströms Vattenvårdsförbund Rapporter och kartor finns under Resultat medan styrdokument och mötesanteckningar ligger under Dokument

 • Naturvårdsverket Publikationer finns att ladda ner samt beställa via Länkar - Publikationer

 • Norden.org De nordiska ländernas officiella samarbete. Här återfinns bla. Nordic Statistical Yearbook 

 • Nordiska afrikainstitutet Centrum för samhällsvetenskaplig forskning om Afrika. Många rapporter och skrifter i fulltext via DIVA som länkas under Forskning - Publishing/Utgivning 

 • Oxford Research Encyclopedia Uppslagsverk med forskningsartiklar och översikter inom flera ämnesområden

 • SEI Stockholm Environment Institute ideel organisation som arbetar med miljö- och utvecklingsfrågor. Publikationslistorna innehåller både referenser och länkar till pdf

 • SLU Sveriges Lantbruksuniversitet Några av SLU:s publikationer finns listade via den länkade sidan. Övriga publikationer kan sökas via Epsilon eller SLUpub som länkas till från SLU:s sida.

 • SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har flera officiella rapportserier som är sökbara under rubriken Publikationer

 • Svenska EnergiAskor är en branschorganisation som arbetar med hanterig av askor från energiproduktion. Under Forskning - Rapporter finns gott om rapporter inom området energiaska 

 • Vattenmagasinet. Vattenmagasinet kommer att berätta om Svenskt Vattens utredningar och rapporter på ett ingående sätt men också ge en blick in i framtiden och den utveckling som är på gång inom VA-området, både i Sverige och omvärlden.

 • Vinnova Sveriges innovationsmyndighet vars publikationer är sökbara via fritext, kategori, år och serie

 • IVL Svenska Miljövårdsinstitutet Publikationer så som rapporter och miljödata är sökbart via rubriken Publikationer och kan filtreras på år, typ och medarbetare (författare)

 •  VTI Väg- och transportforskningsinstitutet Under Forskningsresultat kan rapporter och andra publikationer sökas och från Biblioteket kan böcker beställas som lån via CNB. Via VTI finns även Transguide som förtecknar transportforskningslitteratur

 • World Wide Science.org The Global Science Gateway länkar till en mängd vetenskapliga databaser 

 • Östergötlands län, länsstyrelsen Rapporter från miljövårdsenheten, i första hand publicerade efter 2002